up icon
شهریاربتن با استفاده از دستکاه های به روز دنیا در خدمت کار فرمایان و پیمانکاران و مهندس ان می باشد بتن ریزی ۱ عمر مهم است که باید به صورت حرفه ای و با دستکاه های پیشرفته وافراد لازم وافراد کار بلد انجام کیرد
در بتن ریزی باید به چند نقطه مهم توجه داشته باشید درجه هوا کرم یا سرد بودن هوا و بارنندگی هوا اکر بتن در روز بارش هوا انجام شود هم باعث خراب مصالح میشود هم اینکه صاف صیقلی کردن بتن برای اجرا کننده خیلی سخت میشود قبل بتن ریزی باید از سالم بودن ماله پروانه ای یا ویبراتور مطمئن شوید

viewer icon 1056