up icon
امروزه با در نظر داشتن دستکاه های روز دنیا وپیشرفته برای بتن ریزی کف سالن محوطه پمپ بنزین زمین ورزشی کف کارخانه وشرگت ها انجام میشود اگر بتن ریزی برای انجام محوطه شیب تند هم با دوربین تراز لیزری شیب زن انجام میشود هم با پروفیل همان قوطی بتن ریزی انجام میشود
در بتن ریزی باید به شل وسفت بودن بتن باید توجه داشته باشید مهم تر ازهمه در بتن ریزی باید به زیر سازی بتن بسیار اهمیت داده شود هر چه بیشتر زیر سازی سفت و دقیق باشد هم در عمر بتن و نشست وترگ خوردن بتن بهتر است
و در بتن ریزی شیب دار برای جلو گیری از هدر رفتن بتن میشود زیرا اگر در زیر سازی بتن شیب بهتر در بیاد برای دست خوردن بتن وجلوگیری از بیش حد مورد نظر جلوگیری میشود

viewer icon 1156