up icon
1- كفپوشهای پایه سیمانی (Cement Based Flooring): این مواد دارای پایه سیمانی و همجنس با بتن میباشند. کفپوشهای پایه سیمانی، در قالب یک پكیج كامل؛ شامل: مواد افزودنی، الیاف و پودر سختكننده بتن ارائه میگردند. این نوع كفپوشها، کاملا مقرونبهصرفه بوده و ضمن برخورداری از مقاومتهای مكانیكی بالا؛ قابلیت عرضه در رنگهای مختلف را دارند. 2- كفپوشهای پایه رزینی (Resin Based Flooring): این مواد بر پایه رزینهای اپوكسی و یا پلییورتان بوده و بسته به نوع كاربری؛ میتوانند در ضخامتهای 400 میكرون تا 3 میلیمتر اجرا شوند. در موارد خاص، ممكن است از ضخامتهای بیشتر و یا كمتر نیز استفاده شود. این نوع كفپوشها دارای قابلیت تمیزشوندگی عالی، رنگهای متنوع، امكان خطكشی، آببندی و مقاومتهای شیمیایی بالا میباشند

viewer icon 1125