up icon
در بتن تازه یخ زدن و زیاد شدن حجم آب در آن باعث ایجاد تنش های درونی شده و منجر به ترک خوردن آن میشود . همچنین یخ زدگی و ذوب شدن متناوب در آن باعث ترک خوردن بتن میشود . و در نتیجه سطح آن به صورت پولکی میشود و باعث خرابی بتن میشود . یخ زدگی به دوام بتن تاثیر قابل توجهی دارد و باعث افت شدید مقاومت آن میشود. برای جلوگیری از آن باید ضد یخ بتنی استفاده کرد از خ زدن رطوبت درون بتن جلوگیری میشود و باید از شرکت های معتبر خریداری کرد

viewer icon 137